แผนผังหน่วยงาน
  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
 
นายจิรวัฒน์ รักพ่วง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
นายอภิวัฒน์  บึงมุม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
นางสาวณหทัย  บุญรอด
เจ้าหน้าที่ธุรการ