ยุทธศาสตร์  
 
 

ยุทธศาสตร์ (strategic)    

       

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้อาชีพเป็นตัวตั้งให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
  2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ เพื่อการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
  3. สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดตาก ตาม 4 Flagships
  4. ส่งเสริมให้คนตากมีโอกาสทางการศึกษาในการเรียนรู้ สร้างคุณธรรมจริยธรรม  ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงตลอดเวลา
  5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยงบูรณาการ โดยส่งเสริมให้สถานศึกษามีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท  ความต้องการ และศักยภาพของชุมชนจังหวัดตากและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก